Algemene voorwaarden

 1. IDENTITEIT DIENSTVERLENER

CARMELLO VOF, met maatschappelijke zetel te BELGIË, 1755 GOOIK, Hoezenbroekstraat 16 en gekend onder KBO / BTW nummer (BE)0681.635.034

Telefoon: 0474 67 65 34

E-mail: info@carmello.be

 1. TOEPASSINGSGEBIED

Huidige algemene voorwaarden (hierna : Voorwaarden) zijn van toepassing op elke commerciële transactie tussen Carmello VOF (hierna: Dienstverlener), of haar aangestelden, en een natuurlijke – of rechtspersoon (Hierna: Klant).

Niet alleen zijn deze Voorwaarden integraal van toepassing op iedere prijsofferte en/of overeenkomst, ook zijn zij van toepassing op eventuele aanvullende – of vervolgopdrachten en op andere contracten die partijen zouden kunnen sluiten.

Deze Voorwaarden zijn essentieel voor de Dienstverlener en primeren op alle andere algemene voorwaarden, ook op die van de Klant. Andere of tegengestelde algemene voorwaarden worden aldus voor niet-geschreven gehouden. Een stilzwijgen kan in geen enkel geval als een aanvaarding van andere algemene voorwaarden worden geïnterpreteerd.

Er kan enkel van deze Voorwaarden worden afgeweken bij uitdrukkelijk schrijven en na wederzijds akkoord tussen partijen.

Deze Voorwaarden vullen de bijzondere voorwaarden aan die eigen zijn aan elke contractuele verhouding.

Het niet toepassen van een clausule, die in onderhavige Voorwaarden werd opgesteld, kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand van de Dienstverlener om onderhavige Voorwaarden te doen gelden.

De Dienstverlener behoudt zich in elk geval het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen. De Klant kan op ieder moment en op eenvoudig verzoek een exemplaar van de op dat ogenblik geldende algemene voorwaarden aan de Dienstverlener vragen, die deze onverwijld aan de Klant overmaakt.

 1. AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

De Klant wordt geacht de Voorwaarden te kennen, begrijpen en aanvaarden vanaf het plaatsen van een bestelling, het geven van een opdracht of het aanvaarden van een offerte, ongeacht of dat op papier, telefonisch of online (vb. via e-mail of webshop) gebeurt.

 1. BESTELLINGEN EN PRIJSOFFERTES

4.1 Bestellingen en / of aanvragen kunnen online (via e-mail of via de webshop van de Dienstverlener) of telefonisch geplaatst worden. Grote(re) bestellingen en / of aanvragen worden voorafgegaan door een gedetailleerde prijsofferte.

Voordat een offerte wordt uitgebracht, verstrekt de Klant aan de Dienstverlener alle met het uitvoeren van de bestelling / opdracht verband houdende relevante informatie.

4.2 De prijs in de offerte wordt berekend op het aantal voorziene personen. Elke wijziging in het aantal personen brengt de factoeen prijswijziging met zich mee.

De Klant verbindt er zich in het bijzonder toe om het aantal personen uiterlijk 3 (drie) kalenderdagenvoor leverings- of uitvoeringsdatum schriftelijk bij e-mail aan de Dienstverlener te bevestigen, behoudens afwijkende schriftelijke afspraken tussen partijen.

Bij gebrek aan reactie van de Klant binnen de voormelde vervaltermijn en dus uiterlijk 3 (drie) kalenderdagen voor leverings- of uitvoeringsdatum, zal de Dienstverlener rekening houden met het aantal personen zoals voorzien in de offerte.

Indien de Klant het aantal personen alsnog wenst te vermeerderen binnen de 3 (drie) kalenderdagen voor leverings- of uitvoeringsdatum, dan zal de Dienstverlener de mogelijkheid hiertoe nagaan, zonder hieromtrent evenwel voorafgaandelijk garanties te kunnen bieden.

In elk geval geeft de Klant zijn akkoord dat een vermeerdering van het aantal personen minder dan 3 (drie) kalenderdagen voor leverings- of uitvoeringsdatum de Dienstverlener het recht geeft iedere bijkomende persoon aan 125% aan te rekenen.

Indien het aantal personen met meer dan 10% zou worden verminderd, dan behoudt de Dienstverlener zich in elk geval uitdrukkelijk het recht voor om de initieel opgegeven prijzen per persoon te herzien, ook in opgaande beweging.

4.3 De prijzen opgesteld door de Dienstverlener zijn steeds gebaseerd op de op dat moment geldende voorwaarden van lonen, grondstoffen, materialen en diensten. Indien er zich dienaangaande lopende de duurtijd van de bestelling – en dus tussen de aanvraag en de uitvoering ervan – wijzigingen zouden voordoen, behoudt de Dienstverlener zich uitdrukkelijk het recht voor haar prijzen en tarieven op evenredige wijze aan te passen aan deze gewijzigde waarden.

De Dienstverlener werkt immers met dagverse producten en is afhankelijk van dagprijzen.

4.4 De offertes van de Dienstverlener worden vrijblijvend opgemaakt.

Door de aanvaarding van de offerte, ongeacht of dit mits ondertekening op papier of elektronisch (bv. bij e-mail) gebeurt, verbindt de Klant zich tot de bestelling / de aankoop van de daarin vermelde goederen en / of diensten. Ook iedere, zelfs gedeeltelijke betaling onder welke vorm ook, bv. bij wijze van voorschot, geldt als een opdrachtbevestiging vanwege de Klant.

De prijsoffertes zijn evenwel slechts bindend voor de Dienstverlener na haar schriftelijke bevestiging en/of het aanvatten van de prestaties én na betaling van het gevraagde voorschot door de Klant, zo van toepassing.

4.5 De geldigheidsduur van de offertes overstijgt in geen geval de periode van 15 (vijftien) kalenderdagen na offertedatum.

4.6 Onverminderd de toepassing van artikel 4.2., zal elke wijziging van de bestelling door de Klant na de aanvaarding van de offerte, schriftelijk bij e-mail aan de Dienstverlener moeten worden meegedeeld en dit ten laatste 3 (drie) kalenderdagen voor leverings- of uitvoeringsdatum,waarna de Dienstverlener de mogelijkheid tot wijziging van bestelling zal nagaan – zonder hieromtrent evenwel garanties te kunnen bieden.

Aanvullende en/of gewijzigde opdrachten door of namens de Klant na aanvaarding van de offerte, die resulteren in een hogere prijs op basis van nacalculatie, worden aan de Klant afzonderlijk als meerwerk / supplement in rekening gebracht.

Ook behoudt de Dienstverlener zich het recht tot verrekening voor, indien de informatie die de Klant heeft verleend opdat de Dienstverlener een prijsofferte zou kunnen opstellen, bij uitvoering niet correct of onvolledig blijkt te zijn.

 1. DE OVEREENKOMST

De overeenkomst tussen partijen komt tot stand door het plaatsen van een bestelling door de Klant (schriftelijk, telefonisch of elektronisch – bv. via e-mail of via de webshop) én aanvaarding van de bestelling door de Dienstverlener, dan wel door de schriftelijke aanvaarding (op papier of elektronisch – bv. bij e-mail) van de offerte door de Klant én door de Dienstverlener. De overeenkomst kan ook mondeling tot stand komen, in die zin dat de Dienstverlener prestaties aanvat en de Klant zich hiertegen niet verzet.

De overeenkomst kan evenwel enkel tot stand komen na creditering van het gevraagde voorschot op rekening van de Dienstverlener, zo van toepassing. Dit alles behoudens specifieke afwijking daarvan in de bijzondere contractuele voorwaarden tussen de partijen.

Indien de overeenkomst tot stand komt tussen de Dienstverlener en twee of meer Klanten, dan zijn die Klanten jegens de Dienstverlener hoofdelijk aansprakelijk en solidair gehouden voor de nakoming van hun verplichtingen onder deze overeenkomst.

 1. DE LEVERING EN RISICO

6.1 Het tijdstip en de plaats van levering wordt door de Klant op het ogenblik van de bestelling aan de Dienstverlener gecommuniceerd.

De Klant dient op voormeld tijdstip ter plaatse aanwezig of vertegenwoordigd te zijn, teneinde levering door de Dienstverlener of haar aangestelden mogelijk te maken.

De Dienstverlener verbindt zich ertoe om de ontbijt pakketten stipt te leveren op het opgegeven adres en op het doorgegeven leveringstijdstip. Het betreft evenwel een inspanningsverbintenis. Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door de Klant, van welke aard ook, ingevolge het niet tijdig leveren. Bovendien kan Dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld voor foute leveringen tengevolge van onvolledige of onjuiste adres- en naamsgegevens die door de Klant werden doorgegeven bij bestelling.

6.2 Alle leveringen in Kester, Gooik, Eizeringen, Leerbeek, Lennik, Oetingen en Strijland geven geen aanleiding tot een meerprijs.

Geven aanleiding tot een meerprijs van 5,00 EUR per bestelling: leveringen te Appelterre-Eichem, Aspelare, Bogaarden, Borchtlombeek, Denderwindeke, Erpe-Mere (weekend), Gaasbeek, Heikruis, Herfelingen, Herne, Kattem, Kokejane, Lebeke, lede (enkel weekend), Lieferinge, Meerbeke, Nederhasselt, Neigem, Ninove, Okegem, Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, Outer, Pamel, Pepingen, Pollare, Roosdaal, Schepdaal, Sint-Anna-Pede, Sint-Katherina-Lombeek, Strijtem, Ternat, Tollembeek, Vlezenbeek, Vollezele, Voorde en Wetteren (weekend).

Geven aanleiding tot een meerprijs van 7,50 EUR per bestelling: leveringen te Aalst, Affligem, Anderlecht, Asse, Baardegem, Beert, Bekkerzeel, Denderhoutem, Denderleeuw, Dilbeek, Edingen, Erembodegem, Galmaarden, Gijzegem, Groot-Bijgaarden, Haaltert, Halle, Heldergem, Herdersem, Hofstade, Iddergem, Itterbeek, Kerksken, Kobbegem, Lembeek, Liedekerke, Meldert, Mollem, Moorsel, Nieuwerkerken, Relegem, Sint-Martens-Bodegem, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Ulriks-Kapelle, Zandbergen en Zellik.

Geven aanleiding tot een meerprijs van 10 EUR per bestelling: leveringen te Beersel, Bever, Brussel (enkel na bevestiging), Dworp, Geraardsbergen, Lierde, Lot en Sint-Genesius-Rode.

6.3 Uitsluitend ten aanzien van consumenten wordt het risico overgedragen op het moment van de levering van het goed.

Ten aanzien van de overige Klanten (geen consumenten) wordt het risico overgedragen op het moment van de verzending door de Dienstverlener aan de Klant en wordt de levering van het goed (inclusief vervoer) aldus uitgevoerd op risico van de Klant.

 1. AANVAARDING VAN DE GELEVERDE GOEDEREN EN DIENSTEN EN HET FORMULEREN VAN KLACHTEN

De Klant wordt geacht de geleverde diensten te aanvaarden, tenzij ingeval van klacht die geformuleerd is per aangetekend schrijven, gericht aan de Dienstverlener, binnen de 10 (tien) kalenderdagen vanaf de levering van de dienst aan de Klant, dit op straffe van onontvankelijkheid. De Klant moet de klacht uitgebreid en schriftelijk motiveren. Alle klachten die niet aan voormelde vereisten voldoen, worden voor niet-bestaande gehouden.

 1. PRIJS

8.1 De prijs die door de Dienstverlener wordt vermeld, is steeds inclusief 6% BTW. Dit is het tarief zoals van toepassing op de gewone levering en afhaling van gerechten.

Voor diensten van catering en in geval van afwerking van gerechten ter plaatse bij de Klant, hetgeen slechts uitzonderlijk wordt toegestaan, wordt er 12% BTW in rekening gebracht.

Op de levering of afhaling van andere goederen (bv. alcoholische dranken, luxeproducten,…) of op andere prestaties (bv. kosten van levering, kosten van huur materiaal,…) is een BTW-tarief van 21% van toepassing. Ook op diensten van consultancy is een BTW-tarief van 21% van toepassing.

8.2 Andere onkosten – meerkosten of supplementen, kosten die verbonden zijn aan onbetaalde wissels/cheques of andere inningskosten – worden afzonderlijk en in detail aan de Klant aangerekend.

Onder supplementen wordt verstaan, alles wat niet in de vaste prijs omvat zit, zoals (niet – limitatief opgesomd):

 • De extra kosten van levering door de Dienstverlener, zoals omschreven in artikel 6.2.
 • De vergoeding door de Klant voor verloren of gebroken materiaal.
 1. BETALING

De prijs is als volgt opeisbaar en wordt op die manier door de Klant betaald aan de Dienstverlener, behoudens specifieke afwijking daarvan in bijzondere schriftelijke contractuele voorwaarden tussen partijen:

De prijs is zowel contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de Dienstverlener als via overschrijving op de bankrekening van de Dienstverlener, zoals vermeld op de factuur. Bij leveringen ter plaatse kan de Klant ook kiezen voor een contante betaling of voor een betaling via mobiele bankcontact op het moment van levering zelf.

Bij consumenten wordt de bestelling steeds volledig voorafbetaald aan levering of contant op het moment van levering zelf, behoudens afwijkende schriftelijke afspraken tussen partijen.

De facturen van de Dienstverlener vervallen in elk geval door verloop van 10 (tien) kalenderdagen volgend op factuurdatum. Iedere andersluidende regeling moet uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen tussen partijen.

Alle door de Klant gedane betalingen strekken steeds primair ter afdoening van – respectievelijk – eventueel verschuldigde intresten, schadebeding en kosten en vervolgens ter afdoening van de hoofdsom van de opeisbare facturen, te beginnen met de oudste factuur, ook al vermeldt de Klant dat de betaling betrekking heeft op andere nog openstaande facturen.

Iedere afwijking op deze regel is een loutere gunstmaatregel, die geen enkele nadelige erkentenis in hoofde van de Dienstverlener kan uitmaken. Uit deze gunstmaatregel komt nooit een recht in hoofde van de Klant tot stand.

 1. LAATTIJDIGE OF NIET-BETALING

Ingeval van laattijdige of niet-betaling wordt de prijs van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een intrest van 12% per jaar vanaf de datum van facturatie, vermeerderd met een schadebeding van 15% van het onbetaalde bedrag, steeds met een minimum van 250 EUR. Eventuele andere openstaande facturen worden tevens onmiddellijk opeisbaar.

De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om haar werkelijk geleden schade aan te tonen en een volledige vergoeding daarvoor te vorderen. Ten laste van de Klant komen dan alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard ook, die de Dienstverlener als gevolg van de niet-nakoming van de betalingsverbintenis van de Klant heeft moeten maken.

Elke vertraging bij de betaling van de bedragen verschuldigd aan de Dienstverlener, geeft haar daarenboven het recht om, zonder nadere motivering, haar prestaties geheel of gedeeltelijk op te schorten tot aan ontvangst van de betaling of zelfs te beëindigen. Dit alles gebeurt op basis van een aangetekend schrijven aan de Klant, waarbij de postdatum geldt als datum van opschorting of beëindiging. De Dienstverlener neemt in dat geval geen enkele aansprakelijkheid op voor een eventueel nadeel dat de Klant door de opschorting of de beëindiging van prestaties zou komen te ondervinden en de Klant zal ter zake geen vordering hebben op de Dienstverlener.

Deze clausule heeft ten aanzien van consumenten – in toepassing van artikel VI.83, 17° WER – een wederkerige en gelijkwaardige werking. Onder consument wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of die gebruikt.

 1. DE FACTUUR EN HET FACTUURPROTEST

11.1 De Klant verklaart er zich mee akkoord dat de factuur zowel per post als per e-mail mag worden bezorgd.

11.2 Het verzoek om aan een derde te factureren moet bij de prijsaanvraag of de bestellingsbevestiging uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld worden. Elke Klant die een bestelling plaatst met het verzoek om deze aan een derde partij te factureren, is en blijft zelf en persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling van de onbetaald gebleven vervallen factuur, zelfs indien de Dienstverlener zich met deze wijze van facturatie akkoord verklaard heeft.

11.3 De Klant moet elk protest van factuur formuleren via een aangetekend schrijven, dat gericht is aan de Dienstverlener, binnen de 10 (tien) kalenderdagen na factuurdatum, op straffe van onontvankelijkheid. De Klant moet het protest uitgebreid schriftelijk motiveren. Gebrek aan protest binnen hiervoor vermelde termijn zal onherroepelijk gekwalificeerd worden als een aanvaarding van de daarmee overeenstemmende prestaties en aanrekening daarvan.

11.4 Een commerciële geste brengt geen enkele nadelige erkentenis in hoofde van Dienstverlener met zich mee.

11.5 Eerder onvoorwaardelijk betaalde facturen kunnen niet opnieuw in twijfel getrokken worden, noch geprotesteerd worden.

 1. ANNULEREN VAN DE ENKELVOUDIGE BESTELLING

Ingeval de Klant de enkelvoudige bestelling eenzijdig wenst te annuleren, moet hij dit doen via een e-mail (essentiële vormvereiste), die gericht is aan de Dienstverlener.

Ingeval van eenzijdige annulering van de opdracht door de Klant, om welke reden ook, en dit 3 (drie) kalenderdagen of minder dan 3 (drie) kalenderdagen voor geplande uitvoeringsdatum (de datum van e-mail geldt als bewijs), is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 50% van de waarde van de opdracht (desgevallend offerte), steeds met een minimum van 150 EUR, vermeerderd met de reeds gemaakte kosten en mits verrekening van de stand van de voorbereidende werkzaamheden tot op dag van annulering.

Enkel consumenten kunnen tot 24 uur voor geplande leveringsdatum kosteloos annuleren. Ingeval van eenzijdige annulering van de opdracht door de consument, om welke reden ook, en dit 24 uur of minder dan 24 uur voor geplande leveringsdatum (de datum en het uur van e-mail geldt als bewijs), is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 50% van de waarde van de opdracht (desgevallend offerte), steeds met een minimum van 150 EUR, vermeerderd met de reeds gemaakte kosten en mits verrekening van de stand van de voorbereidende werkzaamheden tot op dag van annulering.

De Dienstverlener behoudt zich te allen tijde en in alle gevallen uitdrukkelijk het recht voor om haar werkelijk geleden schade aan te tonen en een volledige vergoeding daarvoor te vorderen.

Deze clausule heeft ten aanzien van consumenten – in toepassing van artikel VI.83, 17° WER – een wederkerige en gelijkwaardige werking. Onder consument wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of die gebruikt.

 1. OPZEGGEN VAN DOORLOPENDE OPDRACHTEN

Voor doorlopende opdrachten zijn partijen een contract van onbepaalde duur aangegaan, behoudens andersluidende bijzondere schriftelijke afspraken tussen partijen. Een contract van bepaalde duur kan in elk geval nooit voortijdig worden opgezegd.

Elk van beide partijen heeft het recht om een doorlopende opdracht van onbepaalde duur op te zeggen, mits inachtneming van een opzegtermijn van 8 (acht) weken, en dit zonder dat de andere partij hiervoor een schadevergoeding mag vorderen. De opzeg dient te gebeuren – op straffe van onontvankelijkheid – bij aangetekend schrijven aan de wederpartij. De postdatum zal gelden als datum waarop opzeg werd gegeven. De opzegtermijn van 8 (acht) weken zal aanvangen op de eerstvolgende maandag na datum waarop opzeg werd gegeven. Partijen kunnen hier enkel in onderling overleg van afwijken.

Indien de Klant de opzegtermijn van 8 (acht) weken niet naleeft, of alsnog een contract van bepaalde duur eenzijdig verbreekt, dan zal deze gehouden zijn tot (i) een forfaitaire schadevergoeding ten belope van ofwel 8 (acht) weken prestaties (berekend op de laatste 2 factuurmaanden) in geval van niet-naleving van de opzegtermijn of tot (ii) een forfaitaire schadevergoeding van 25% op het overeengekomen bedrag van het contract van bepaalde duur in geval van verbreking van zulk contract van bepaalde duur.

 1. BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

Partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde beëindigen in onderling overleg.

De Dienstverlener kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen, en zonder een vergoeding verschuldigd te zijn, in geval:

 • van laattijdige of niet-betaling (van het voorschot) door de Klant.
 • van faillissement, kennelijk onvermogen of om het even welke wijziging aan de juridische of financiële toestand van de Klant.
 • de Klant in gebreke blijft een beding uit de overeenkomst te eerbiedigen of verbintenissen na te komen.
 • van elke willekeurige omstandigheid die de uitvoering van de verbintenissen zodanig zou verzwaren dat er onverwacht onevenwicht zou ontstaan tussen de wederzijdse prestaties.

De Dienstverlener stuurt in deze gevallen een aangetekende brief, waarin hij de overeenkomst definitief beëindigt. De postdatum van deze brief geldt dan als datum van beëindiging.

Deze clausule heeft ten aanzien van consumenten – in toepassing van artikel VI.83, 17° WER – een wederkerige en gelijkwaardige werking. Onder consument wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of die gebruikt.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

15.1 De Dienstverlener is op geen enkele manier aansprakelijk voor de directe gevolgen van onopzettelijke gebeurtenissen of overmacht die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen of verstoren. De Dienstverlener is jegens de Klant slechts aansprakelijk voor de door de Klant geleden directe schade als gevolg van de door de Dienstverlener geleverde goederen / uitgevoerde werkzaamheden, indien en voor zover deze is veroorzaakt door opzet, fraude of bedrog van de Dienstverlener. Ten aanzien van consumenten eveneens voor zover deze is veroorzaakt door grove fout of grove nalatigheid van de Dienstverlener.

De Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor indirecte (gevolg)schade.

15.2 De Dienstverlener kan door haar Klant in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de fouten en tekortkomingen van anderen.

15.3 De Klant verbindt er zich toe om ten laatste bij bestelling de Dienstverlener – ingevolge de geldende reglementering – mede te delen of hij dan wel één van zijn genodigden over een voedselallergie of -intolerantie beschikt. Laat de Klant na om de Dienstverlener hierover in te lichten, dan zal de Klant in geen geval een verhaal hebben op de Dienstverlener.

15.4 De Klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van de hem toevertrouwde goederen. Bij elke beschadiging, verlies of diefstal – van welke aard ook, zelfs toevallig – zullen de hieraan gekoppelde kosten worden doorgerekend aan de Klant, die deze moet voldoen binnen de 10 (tien) kalenderdagen vanaf het schadeverwekkend feit.

De eventuele huur van materiaal wordt onder enige en volledige verantwoordelijkheid van de Klant gedaan. De Dienstverlener is in geen geval aansprakelijk voor toezicht op, schade aan of verlies van materiaal die door de Klant zijn gehuurd.

15.5 De Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor breuk, defect of beschadiging aan het materiaal dat de Klant aan de Dienstverlener ter beschikking stelt. De kost van gebeurlijke schade aan deze materialen valt ten laste van de Klant.

Tevens kan de Dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van het materiaal dat de klant aan de Dienstverlener ter beschikking stelt.

15.6 Aangezien de Dienstverlener werkt met dagverse producten, kan de bestelling op het ogenblik van leverings- of uitvoeringsdatum lichtjes afwijken. De Klant kan hiervoor geen schadevergoeding van de Dienstverlener vorderen, die zoveel als mogelijk de bestelde onleverbare goederen door een gelijkwaardig alternatief zal vervangen.

15.7 Het is de Dienstverlener toegelaten om naar eigen goeddunken, voor de uitvoering van haar opdracht, een beroep te doen op interne vaste of losse medewerkers of niet tot het bedrijf van de Dienstverlener behorende derden. Indien voor de uitvoering van de opdracht beroep wordt gedaan op dergelijke personen, zal dit voor de Dienstverlener zoveel mogelijk vooraf met de Klant worden besproken. Iedere aansprakelijkheid in hoofde van de Dienstverlener voor tekortkoming van deze derden is evenwel uitgesloten. In geen geval is een hoofdelijke aansprakelijkheid van de Dienstverlener samen met de betrokken derde mogelijk.

13.8 De aansprakelijkheid van de Dienstverlener – in het geval dat een bezwaar gegrond zou zijn – beperkt zich in elk geval tot de bewezen en werkelijk geleden schade door de Klant, die voortvloeit uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. Een eventuele schadevergoeding zal in geen geval de waarde van de geleverde goederen en diensten overschrijden.

15.9 De Klant vrijwaart de Dienstverlener tegen aanspraken van derden ter zake van schade die voortvloeit uit het leveren van prestaties door de Dienstverlener.

 1. OVERMACHT

Ingeval de Dienstverlener de overeenkomst – tijdelijk of definitief – niet (volledig) kan uitvoeren ten gevolge van bijvoorbeeld (maar niet-limitatief) overmacht, staking, brand, ziekte of om het even wel evenement waarover de Dienstverlener geen controle heeft, geeft dit de Klant geen recht op schadevergoeding lastens de Dienstverlener, noch op ontbinding van de overeenkomst lastens de Dienstverlener.

De Dienstverlener behoudt zich evenwel het recht voor om – in geval van overmacht – de overeenkomst met de Klant te beëindigen, zonder daarvoor enige schadevergoeding aan de Klant verschuldigd te zijn.

Deze clausule heeft ten aanzien van consumenten – in toepassing van artikel VI.83, 17° WER – een wederkerige en gelijkwaardige werking. Onder consument wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden op de markt gebrachte producten verwerft of die gebruikt.

 1. PRIVACY

De Dienstverlener verbindt er zich toe om de persoonsgegevens van de Klant exclusief aan te wenden in het kader van de tussen hen gesloten overeenkomst.

De Dienstverlener behandelt de persoonsgegevens van de Klant met de grootste zorg en discretie en maakt ze in geen geval over aan een derde partij, behoudens schriftelijke toestemming van de Klant.

Conform de Privacywet van 08/12/1992 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27/04/2016  heeft de Klant op elk moment recht op toegang, aanpassing, verbetering en verwijdering van zijn persoonsgegevens.

 1. NIETIGHEID

De eventuele nietigheid van een deel van onderhavige voorwaarden brengt op generlei wijze de nietigheid van het geheel van onderhavige Voorwaarden met zich mee.

Partijen verbinden er zich toe om een nietige bepaling desgevallend te vervangen door een geldige bepaling, die zo nauw mogelijk bij de bedoeling der partijen aansluit.

 1. BEVOEGDHEIDSCLAUSULE EN TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgisch recht is toepasselijk op alle overeenkomsten tussen partijen.

Bij geschillen in het kader van een overeenkomst tussen de Dienstverlener en de Klant zijn de Nederlandstalige Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd om daarvan kennis te nemen, ongeacht de woonplaats van de Klant of de plaats van uitvoering van diensten.

In het geval van bevoegdheid van de vrederechter, is deze van het kanton Herne – Sint-Pieters-Leeuw, zetel Herne exclusief bevoegd.